Privacyverklaring

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die m.i.v. 25 mei 2018 in alle EU-lidstaten van toepassing is, hebben wij het volgende privacyverklaring opgesteld, soms ter vervanging, merendeels als aanvulling op de reeds bestaande onderstaande tekst.
 
Registratie van gegevens
 
Iedere organisatie is verplicht om correct met uw gegevens om te gaan. Joe&Co registreert alleen gegevens die van belang zijn voor een goed verloop van het behandelingsproces en ten behoeve van de financiële administratie, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat uw gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders.

 

Privacy op de factuur

Op de factuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

  • Uw naam, adres en woonplaats
  • uw geboortedatum
  • polisnummer
  • de datum van de behandeling
  • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld psychosociaal consult’
  • de kosten van het consult

 
Geheimhouding
 
De psycholoog is verplicht tot geheimhouding. Alle gegevens over de cliënt worden vertrouwelijk behandeld. Een rapportage mag alleen worden gegeven aan de gezaghebbende ouders en jongere boven de 16 jaar. Wanneer contact met derden nodig gevonden wordt (school, verwijzer, andere hulpverlenenden instantie) gebeurt dit alleen met schriftelijke toestemming van gezaghebbende ouders en/ of jongere.
 
Dossier
 
In uw dossier noteren wij gegevens van kind/ jongere en hun gezinsleden voor zover nodig voor een goed verloop van het hulpverleningsproces. Dit betreffen onderzoeksgegevens en bij hulpverlening ook gegevens over het verloop van de behandeling. Wanneer u niet meer bij ons komt sluiten wij het dossier af. Joe&Co maakt gebruik van een digitaal dossier.
Na afsluiting van het dossier zijn wij wettelijk verplicht dit twintig jaar te bewaren en daarna te vernietigen. U kunt ons schriftelijk verzoeken het dossier eerder te vernietigen.


Gegevensverstrekking
 
De toegepast psycholoog mag in het algemeen alleen gegevens uit het dossier doorgeven aan anderen als de cliënt daarvoor van te voren schriftelijk toestemming heeft gegeven. Voor het doorgeven van gegevens aan bijvoorbeeld de huisarts is uw toestemming nodig. 
 
Recht op inzage en verbetering
 
U hebt het recht uw dossier in te zien indien u dat wenst. Voor een enkel gegeven kan dit tijdens een consult op verzoek aan uw behandelaar. Voor inzage van meer gegevens of afgesloten dossiers kunt u een aparte afspraak maken met uw behandelaar. U hebt recht op wijziging van uw persoonsgegevens indien ze niet juist, onvolledig of niet nodig zijn voor het doel van de registratie. Wij zullen u altijd een adviesgesprek aanbieden waarin de rapportage met u wordt besproken. U hebt het recht feiten die niet kloppen in het rapport te verbeteren.
 
Toestemming
 
Wij vragen uw handtekening.  U stemt  in met de behandelovereenkomst, begeleidingsplan, dit Privacyreglement en Opvragen informatie en inhoudelijke afstemming.
 
Kinderen van gescheiden ouders
 
Regelmatig worden er in de praktijk kinderen aangemeld van wie de ouders zijn gescheiden, of waarvan de ouders van plan zijn op korte termijn te gaan scheiden. Voor deze ouders is het belangrijk om op de hoogte te zijn van onderstaande informatie. Er zijn in de wet afspraken gemaakt over de privacy van kinderen en hun gescheiden ouders en over de mate waarin ouders het recht hebben om geïnformeerd te worden over de aanmelding van hun kind bij een hulpverlener. Wij handelen naar deze richtlijnen en afspraken in de wetgeving. Het belang van het kind staat bij ons altijd voorop.
Tot de leeftijd van 18 jaar hebben de ouders voor de wet het gezag over hun kind. In het jeugdrecht is het een goede gewoonte om het oordeel van een kind vanaf 12 jaar in belangrijke mate te laten meewegen.

Als er door de rechter een voorlopige voorziening is uitgesproken of beide ouders hebben na de scheiding het gezag over hun kind, dan moeten beide ouders toestemming geven voor aanmelding van het kind. Ook hebben dan beide ouders recht op informatie over de behandeling en inzage in rapportage en het dossier conform de bepalingen in het Privacyreglement.


Als er één ouder is die niet met het gezag is bekleed, hoeft er aan deze ouder geen toestemming worden gevraagd voor aanmelding. Deze ouder heeft ook geen recht op volledige inzage in het dossier. Wel heeft deze ouder recht op belangrijke informatie over het kind. De wet (BW, artikel 337B, boek1) stelt dat de ouder die het gezag heeft de andere ouder van belangrijke informatie moet voorzien. Als dit niet mogelijk is kan de behandelaar deze informatie zelf verstrekken, bijvoorbeeld aan de hand van een kort verslag. Wij zullen dit altijd doen met medeweten van de ouder die het gezag heeft.
In hoeverre een ouder betrokken wordt in onderzoek of behandeling van het kind is naar beoordeling van de behandelaar. Deze zal daarbij altijd het belang van het kind vooropstellen en uitgaan van inhoudelijke argumenten.

Neemt u bij vragen of onduidelijkheden contact op met Joe&Co.