Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 • Algemeen
  ‘Joe&Co’, gevestigd in Rotterdam, is opgericht door Diana Moonen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24406795 . Joe&Co is een organisatie die psychologische begeleiding en counselling biedt aan kinderen vanaf 8 jaar, pubers, jongeren en jongvolwassenen met psychosociale -en ontwikkelingsvragen.

 • Toepasselijkheid
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten van of met Joe&Co en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. In het startgesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

 • Begeleidingsovereenkomst
  Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding van hun kind. Daarom wordt de begeleidingsovereenkomst getekend door de gezaghebbende ouder(s)/verzorger(s) en Joe&Co, waarmee toestemming wordt gegeven voor de begeleiding. De opdracht gevende gezaghebbende ouder/verzorger draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de begeleiding of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Joe&Co kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

 • Uitvoering van de overeenkomst
  Joe&Co zal de werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een toegepast psycholoog en register counsellor verwacht mag worden. Joe&Co werkt in dienst van het kind, jeugdige, jongvolwassenen en volgens de rechten van het Kind, jeugdige en jongvolwassenen. Het begeleidingstraject begint met een startgesprek. Bij kinderen onder de 12 jaar overleg ik met ouder(s)/verzorger(s) of we het startgesprek met het kind erbij zullen doen of eerst alleen met ouder(s)/verzorger(s). Bij kinderen tussen de 12-16 jaar worden ouder(s)/verzorger(s) en kind altijd samen uitgenodigd. Zowel ouder(s)/verzorger(s) als kinderen van deze leeftijdsgroep moeten, zoals bij de wet bepaald, instemmen met de begeleiding. Bij gescheiden ouders is altijd toestemming nodig van beide gezaghebbende ouders/verzorgers. Jongeren van 16 jaar en ouder hebben wettelijk geen toestemming van ouder(s)/verzorgers(s) nodig om in begeleiding te gaan. Zij mogen daarom ook zelf bepalen of zij ouder(s)/verzorger(s) bij het startgesprek willen meenemen. Ik zal met hen bespreken of zij ouder(s)/verzorgers(s) bij de begeleiding willen betrekken. Een startgesprek duurt 30 minuten en is kosteloos. In overleg wordt de benodigde tijd voor het begeleidingstraject ingeschat, geregistreerd en gefactureerd, op basis van het tarief van Joe&Co. Het traject wordt beëindigd in overleg met het kind/jeugdige, (onder de 16 jaar)de ouder(s)/verzorger(s) en Joe&Co.

 • Investering en betalingsvoorwaarden
  De actuele tarieven van Joe&Co staan vermeld op de website www.joeenco.nl en zijn opgenomen in de begeleidingsovereenkomst of op te vragen bij Joe&Co. Onze diensten zijn vrijgesteld van BTW. Telefonisch overleg (circa 10 minuten per contact) en e-mailcontact voor kinderen, pubers en (jong)volwassenen en ouder(s)/verzorger(s) tijdens het begeleidingstraject zijn inbegrepen . Wanneer er meer tijd nodig is, wordt er een afspraak gemaakt. Deze afspraak wordt gefactureerd volgens de actuele tarieven van Joe&Co. Bij afspraken op een andere locatie dan Pietersdijk 41 te Rotterdam worden er reiskosten in rekening gebracht van €0,35 per kilometer vanaf  Pietersdijk 41 te Rotterdam tot en met het adres waar de afspraak plaatsvindt. Facturatie vind plaats via Whatsapp met een betalingsverzoek en dienen binnen 24 uur betaald te worden. Na betaling ontvang je via de mail  een betalingsnota die je kunt indienen bij je zorgverzekeraar. Helaas zijn wij genoodzaakt om de volgende therapie sessie die gepland staat  te annuleren wanneer de betaling niet binnen 24 uur is ontvangen. 

 • Verplaatsen of afzeggen van een afspraak
  Tijdig verzetten van de afspraak kan via de website. Bij verhindering kan een sessie tot 24 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Dit kan via de website, per e-mail, telefoon of Whatsapp. Bij annulering binnen 24 uur word 50 euro in rekening gebracht. 

 • AVG; Privacywetgeving
  Joe&Co verplicht zich tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de begeleidingssessies, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt, zoals de beroepsverplichting wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze verplichting geldt vanaf 13 juli 2013 voor alle professionals in Nederland bij het vermoeden van huiselijk geweld. In het begeleidingsproces wordt altijd door Joe&Co aan kind/jeugdige en ouder(s)/verzorger(s) schriftelijk toestemming gevraagd bij meldplicht of als het nodig is om derden bij het begeleidingstraject te betrekken. 

 

 • Dossier
   
  In uw dossier noteren wij gegevens van kind/ jongere en hun gezinsleden voor zover nodig voor een goed verloop van het hulpverleningsproces. Dit betreffen onderzoeksgegevens en bij hulpverlening ook gegevens over het verloop van de behandeling. Wanneer u niet meer bij ons komt sluiten wij het dossier af. Joe&Co maakt gebruik van een digitaal dossier.
  Na afsluiting van het dossier zijn wij wettelijk verplicht dit twintig jaar te bewaren en daarna te vernietigen. U kunt ons schriftelijk verzoeken het dossier eerder te vernietigen.

 

 • Onafhankelijke klachtenfunctionaris/Toepasselijkheid recht en geschillen
  Per 1 januari 2017 zijn alle geregistreerde leden door de wet Wkkgz (de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht zich aan te sluiten bij een onafhankelijke geschillencommissie de SCAG.
  Bij een klacht wordt de kind, puber jongvolwassenen en eventueel ouder(s)/verzorger(s) eerst verzocht om binnen 14 dagen na de situatie contact op te nemen met Joe&Co, zodat er een oplossing kan worden gevonden voor de situatie.  Komt u niet tot een oplossing met Joe&Co dan ontvangt u een klachtenformulier van het ABVC die u kunt invullen.  De mediator van de ABVC neemt dan contact met u op om met u en Joe&Co te praten over een mogelijke oplossing. Komt u nog steeds niet tot een oplossing dan kunt u een beroep doen bij de onafhankelijke geschillencommissie de SCAG.  Joe&Co is lid van de beroepsvereniging ABVC en is bij de SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg) aangesloten.

 • Aansprakelijkheid
  Cliënten van Joe&Co zijn zelf verantwoordelijk voor het behaalde resultaat ter verbetering, evenals voor de beslissingen die worden gemaakt door de ouder(s)/verzorger(s) met betrekking tot zichzelf en het kind/jeugdige. De aansprakelijkheid van Joe&Co is ten allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat is betaald aan Joe&Co in het kader van de begeleidingsovereenkomst.

 • Vergoeding via de zorgverzekering
  Verzekeringsmaatschappijen vergoeden trajecten van Joe&Co geheel of gedeeltelijk uit de aanvullende zorgverzekering. Joe&Co is geregistreerd bij de beroepsvereniging voor Counsellors en die vallen onder de psychosociale of alternatieve/complementaire hulpverlening. Via https://www.abvc.nl/vergoedingenlijst/ en vergoedingen RBCZ vind je een overzicht van de vergoedingen door de verschillende zorgverzekeraars.  Dit overzicht is bedoeld als indicatie. Controleer jouw eigen polisvoorwaarden of informeer bij jouw verzekeringsmaatschappij naar de mogelijkheden. Noem tijdens het navragen voor mogelijke vergoeding  de prestatiecodes: Counselling 24506  en psychosociale therapie overige 24504. Deze zijn bekend bij de zorgverzekeraar. Joe&Co is niet verantwoordelijke voor wijzigingen in het vergoedingenoverzicht van zorgverzekeraars. Ten alle tijden is de client of ouder(s)/verzorger(s) zelf verantwoordelijk voor het indienen van betalingsnota’s aan de zorgverzekeraar voor het aanvragen van vergoedingen.

 

 • Vindplaats en wijziging voorwaarden
  Deze voorwaarden zijn geplaatst op www.joeenco.nl. Van toepassing is steeds de versie zoals die geldt ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Joe&Co.